منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني

منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني (http://www.al-hasany.com/vb/index.php)
-   جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر ۲دی (http://www.al-hasany.com/vb/forumdisplay.php?f=312)
-   -   استان مجاهد دیوانیه / مركز شهر/ جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر (http://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?t=306574)

اعلام المركز 27-12-2011 09:57 PM

استان مجاهد دیوانیه / مركز شهر/ جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر
 
استان مجاهد د***1740;وان***1740;ه / مركز شهر/ جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به نقض حقوق بشر

***1778;د***1740; - ***1634;***1639;محرم - 23 December

نماز جمعه با امامت جناب حجت اسلام ومسلم***1740;ن شيخ م***1740;اح***1740; برگزار شد


http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644335461.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644335442.jpg

جناب شيخ گفت :

ما در روز سالگرد عاشورا از پ***1740;روز***1740; حق بر اشتباه زندگ***1740; م***1740; کنند
با الهام از درس از پدر شه***1740;دان امام حس***1740;نعل***1740;ه السلام
و از رفتار قهرمانانه مرجع***1740;ت ما اقا***1740; حسن***1740;(زنده باد ) در رد تمام اشکال اشغال از مرب***1740;ان و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740;صحبت کرد
و با الهام درس از امام حس***1740;نعليه السلام را رد باطل و مردم آن
و بالا بردن صدا***1740; ما در برابر ب***1740; عدالت***1740; از اشغال در تمام اشکال آن و رنگ از مرب***1740;ان و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740;،
رد ما را از اشغال تکرار م***1740; کن***1740;م، به تکرار و م***1740; گو***1740;ند سه باره
نه نه اشغال .........نه نه امر***1740;کا ......نه نه شرکتها***1740; اشغالگرد ........
نه نه امن***1740;ت***1740; اموزش د***1740;ده
نه نه باطل
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644668719.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644335484.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644335995.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644381268.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426722.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644381216.jpg
پس از آن ، ش***1740;خ به تخلفات و جنا***1740;ات شن***1740;ع و سازمان است ، که بر مردم عراق به عنوان ***1740;ک نت***1740;جه از سوء استفاده و ظلم و ستم انجام شده توسط کافر اشغالگر و عناصر شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در برابر مردم عراق، گفت : نقش رسانه ها در اشغال شده توسط کتمان حق***1740;قت س***1740;اس***1740; و عدم حمله به آزاد***1740; ها***1740; ا***1740;الات متحده از حقوق عراق انسان***1740;.

در خطبه خود، دوم
سپس صحبت در مورد زندگ***1740; ش***1740;خ امام سجاد (ع) و درس است که با***1740;د به ملت گرفته شده برا***1740; مواجهه با چالش ها***1740; نورا.

پس از مراسم نماز جمعه برگزار شد

http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644336109.jpg

مردان عراق، زنان و کودکان در برابر مرب***1740;ان آمر***1740;کا***1740;***1740; و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; که به تجاوز به حقوق شهروندان عراق***1740; ا***1740;ستاده

http://im16.gulfup.com/2011-12-23/13246444269210.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644381825.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644336906.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644469604.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644668805.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644668318.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/13246443366110.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735483.jpg
http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735991.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735592.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644336537.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/132464433628.jpg
http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644381357.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644375251.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644469835.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644375182.jpg
http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644381919.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/13246443815910.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426743.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/132464442694.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426865.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426616.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426627.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644426698.jpg

نما***1740;شگاه***1740; از نقاش***1740; ها***1740; کودکان را به تصو***1740;ر م***1740; کشد جنا***1740;ات و نقض اشغالگران مزدور و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740;

http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041541.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041768.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041913.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041984.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041645.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041136.jpg
http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647041547.jpghttp://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324647042669.jpg

پس از نماز تمام شد***1740;ک تظاهرات بزرگ در د***1740;وان***1740;ه ب***1740;رون امد
تظاهر کنندگان خواستاراخراج سربازان اشغالگرو نه حفظ ن***1740;روها***1740; تحت عنوان مرب***1740;ان وشرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در تلاش برا***1740; متقاعد کردن افکار عموم***1740; و فر***1740;ب است که از اشغال عراق است
تظاهرکنندگان که بقا***1740; ا***1740;ن ن***1740;روها است ادامه نقض آزاد***1740; وحقوق شهروند عراق***1740; در نظر گرفته شد.

نماز گزاران آماده به خارج از تظاهرات

http://im16.gulfup.com/2011-12-23/1324644469968.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644515242.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644515595.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644515354.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644515827.jpg


شروع از تظاهرات

http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735338.jpg http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735724.jpg
http://im18.gulfup.com/2011-12-23/1324644575182.jpghttp://im18.gulfup.com/2011-12-23/1324644575723.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644515279.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/13246445154710.jpg
http://im20.gulfup.com/2011-12-23/132464462983.jpghttp://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629404.jpg
http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735725.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/132464473516.jpg
http://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629805.jpghttp://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629896.jpg
http://im19.gulfup.com/2011-12-23/1324644745641.jpghttp://im19.gulfup.com/2011-12-23/1324644745843.jpg
http://im18.gulfup.com/2011-12-23/1324644575777.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735467.jpg


زنان عراق***1740; عل***1740;ه اشغال و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740;


http://im18.gulfup.com/2011-12-23/1324644575825.jpghttp://im18.gulfup.com/2011-12-23/1324644575144.jpg
http://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644628131.jpghttp://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629762.jpg
http://im22.gulfup.com/2011-12-23/1324644735259.jpg


کودکان عراق در برابر اشغال از قاتلان و مزدوران شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مرب***1740;ان

http://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629309.jpghttp://im20.gulfup.com/2011-12-23/13246446296610.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644667641.jpghttp://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644667572.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-23/1324644668163.jpghttp://im20.gulfup.com/2011-12-23/1324644629218.jpg

يوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=rx2Ht...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=ffLXw...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=GcYox...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=Jf7yc...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=sw8jA...layer_embedded

هادي الجياشي 28-12-2011 06:19 AM

رد: استان مجاهد دیوانیه / مركز شهر/ جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر
 
نه نه اشغال .........نه نه امر***1740;کا ......نه نه شرکتها***1740; اشغالگرد
نه نه امن***1740;ت***1740; اموزش د***1740;ده
نه نه باطل

بنت المشرق 28-12-2011 01:15 PM

رد: استان مجاهد دیوانیه / مركز شهر/ جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر
 
نه نه اشغال .........نه نه امر***1740;کا ......نه نه شرکتها***1740; اشغالگرد ........
نه نه امن***1740;ت***1740; اموزش د***1740;ده
نه نه باطل

زهراء العبادي 27-11-2013 05:27 PM

http://www.muslmah.net/upload/upfiles/drN25795.gif


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع المواضيع والمشاركات الموجودة في المركز الإعلامي تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأينا


يمكن إعادة نشر المادة المنشورة (ما لم تتم الإشارة الى عائديتها الى أطراف أخرى) مع ذكر المصدر.